250 فیلم برتر IMDb

این لیست بر اساس میانگین رای کاربران سایت IMDb به فیلم ها، ساخته شده است.

رتبه و عنوان امتیاز IMDb امتیاز کاربران
#1 9.3 9.1556
#2 9.2 9.2789
#3 9 9.0382
#4 9 9.4771
#5 8.9 9.314
#6 8.9 8.6399
#7 8.9 8.3212
#8 8.9 9.4065
#9 8.9 9.2123
#10 8.8 8.9363
#11 8.8 9.4002
#12 8.8 9.3925
#13 8.8 7.3685
#14 8.8 9.3957
#15 8.7 9.3917
#16 8.7 9.1866
#17 8.7 8.4402
#18 8.7 9.1109
#19 8.7 8.9397
#20 8.7 7.5677
#21 8.7 8.5291
#22 8.6 9.1025
#23 8.6 8.7241
#24 8.6 9.0645
#25 8.6 8.6653