250 سریال برتر IMDb

این لیست بر اساس میانگین رای کاربران سایت IMDb به سریال ها، ساخته شده است.

رتبه و عنوان امتیاز IMDb امتیاز کاربران
#1 9.6 9.5033
#2 9.5 9.1518
#3 9.5 9.5997
#4 9.5 9.3863
#5 9.5 9.3315
#6 9.3 8.7943
#7 9.3 9.5071
#8 9.3 9.3543
#9
#10 9.2 8.6042
#11 9.2 9.1558
#12 9.2 9.5572
#13 9.1 9.3
#14 9.2 9.4853
#15 9.2 7.6935
#16 9.1 9.1268
#17 9.1 7.7356
#18 9.1 8.7004
#19 9 7.9462
#20
#21 9.1 9.3349
#22 9.1 9.0068
#23 9 9.189
#24 9 9.4189
#25 9 9.6